ČEŠTINA EXTRA - Průvodce základní českou gramatikou

Příručka je určena širokému spektru studentů, kteří si chtějí procvičit a upevnit základy české gramatiky. Shrnuje a doplňuje učivo z různých učebnic, s nimiž se běžně pracuje v kurzech pro začátečníky.

Lze ji využít především k samostatnému studiu, ale také v hodinách češtiny.

 

Seznamte se s Češtinou extra...

Pro koho je určena
Češtinu extra jsem psala jako příručku pro ty, kteří si chtějí procvičit znalosti češtiny z úvodních kurzů pro začátečníky (A1). 

Můžete ji tedy používat se studenty všech úrovní od A1 výše, pokud si potřebují upevnit základní gramatiku. Dá se s ní pracovat i se začátečníky, pokud jsou Slované nebo už umí nějaký další slovanský jazyk.

Čím je výjimečná? Co jinde (pokud vím) nenajdete

 • značení pádů
  Každý pád má jednu barvu a značku / zkratku, kterou se označuje, například 1. pád má značku 1N a slova v prvním pádu jsou označena žlutě (jen tam, kde je důležité vědět, že to je první pád). Je to vizuálně přehlednější, než když si studenti do svých poznámek píšou latinské názvy pádů, které splývají s ostatními slovy).
 • značení nedokonavých a dokonavých sloves
  Před dokonavými slovesy píšu dvě tečky (dvojtečku), které studentům připomínají, že dokonavá slovesa mají jen dva tvary. Před nedokonavými slovesy píšu tři vodorovné čárky, které studentům připomínají, že nedokonavá slovesa mají tři tvary.  Toto nebylo možné převést do Češtiny extra, tři čárky používám na hodinách češtiny a ve svých dalších materiálech.
  Tečka naznačuje, že se jedná o dokončený, krátký, uzavřený děj. Čárka naznačuje, že se jedná o nedokončený, dlouhý, otevřený děj.
 • informace o slovní zásobě
  Ve výkladech a cvičeních v Češtině extra jsem se snažila používat neutrální jazyk. Kde bylo třeba, uvádím v poznámce i spisovnou či hovorovou / nespisovnou variantu (lexikum, gramatika, výslovnost).
  Spisovné varianty označuji [P+] a hovorové jako [M-]. Písmeno P připomíná studentům, že se daný jev vyskytuje především v psaném projevu a že je to P jako Plus - tedy něco vyššího, nadstandartního, formálního. Písmeno M znamená, že se daný jev vyskytuje spíš v mluveném projevu a že je to M jako mínus - tedy něco nižšího, substandartního, neformálního.

 

Čeština extra není učebnice, ale příručka, která by měla učebnice češtiny pro cizince doplňovat. Takže nezáleží na tom, podle čeho učíte. Češtinu extra můžete využít pro zpestření Vaší výuky nebo pro zopakování či procvičení probírané gramatiky

Co najdete v Češtině extra

Čeština extra je rozdělena na čtyři části:

 • Prvních sedm lekcí je zaměřeno na základní jevy, s jejichž znalostí půjde čeština Vašim studentům mnohem snáze. Probírá se v nich, jak se mění slova (jak funguje skloňování a časování), jak pracovat s tabulkami a slovníkem, shoda podmětu a přísudku, slovosled a konstrukce typu "Líbí se mi... / Baví mě...".
 • Lekce 8 - 18 jsou věnované otázkám. Každá lekce se zabývá jedním tázacím slovem (CO? KDO? KDY? PROČ...). Na začátku uvádím, jak se tvoří otázky s daným slovem. Následuje výčet nejčastějších možných odpovědí. 
 • Lekce 19 - 33 se věnují slovesům a všemu, co s nimi souvisí. První čtyři lekce shrnují slovesné tvary podle osob. Všechny učebnice, které znám, učí slovesa podle časů. V Češtině extra mají Vaši studenti možnost podívat se na slovesné tvary z jiného úhlu pohledu. Slovesům pohybu, modálním, nepravidelným a reflexivním slovesům jsou věnovány samostatné lekce. Poslední čtyři lekce obsahují základní informace o slovesném vidu, kondicionálu, imperativu a slovotvorbě. 
 • Lekce 34 - 50 se věnují skloňování. Každá lekce je zaměřena na jeden vzor. Soustředila jsem se především na tři nejpoužívanější a nejužitečnější pády - 1N, 2G a 4A.

Češtinu extra si můžete prohlédnout zde:

Řekli (nebo napsali) o Češtině extra

Populární metoda výkladu látky rozčleněného do krátkých kapitol a zrcadleného na protější straně cvičeními si v příručce Jany Harperové Čeština extra nalezla cestu také do výuky češtiny jako cizího jazyka. Jak autorka v předmluvě sama uvádí, podobně koncipované publikace spíše doplňují další, komplexnější učebnice jazyků a nekonkurují jim; přesto je zřejmé, že jim – právě jako v případě Češtiny extra – náleží místo na knižním trhu.

Odpovídají potřebě učitelů vracet se systematicky k jednotlivým gramatickým jevům a uceleně je opakovat stejně jako potřebě studentů si tyto jevy skutečně osvojit (příslušné místo J. Harperové uvolnily starší, znovu nevydávané a především neaktualizované příručky Z. Švamberka, A. Trnkové ad.).

Čeština extra, určená začátečníkům (avizovaná je úroveň A1–A2), avšak užitečná také – ba nejednou především – pro pokročilejší studenty (nalezneme tu např. výklady pomnožného čísla včetně jeho deklinace, náročné lexikum), je rozčleněna do padesáti kapitol.
Po úvodních výkladech, jež se týkají češtiny obecně (sloveso a jméno jako základní jednotky věty, věta a její uspořádání, jakkoli spíše v morfologické než syntaktické rovině), nabízí J. Harperová ve své učebnici jedenáct kapitol k jednotlivým tázacím slovům (co?kdo?kde? atd.), od nichž postupuje k souvisejícím tématům hláskoslovným, lexikálním a slovotvorným, morfologickým a syntaktickým. Stejně lze charakterizovat také její následující výklad zájmen (pět kapitol), sloves (deset kapitol) a nejpočetněji zastoupených, pro studenty nejproblematičtějších substantiv (šestnáct kapitol).

Praktický přístup, který poměřuje výklad skutečným územ jazyka a nebrání se odbočkám, vede J. Harperovou v její učebnici na jedné straně k prolínání výkladových hledisek, ba k oddělování látky, jež by se – z hlediska čistě systematického popisu jazyka – jinak ocitla pohromadě: např. personalia probere v lekcích 19–22 a shrne až v lekci 50; podobně i její výklad substantiv po vzorech a podvzorech může zastřít shody koncovek v některých pádech napříč rody. Před podobnými problémy však stojí všechny jazykové učebnice.
Na druhé straně kniha nabízí řadu inspirativních, praxí poučených můstků mezi jazykovými jevy, členíc přitom látku do zvládnutelných, smysluplných celků. Na pozadí výkladu je zřetelná autorčina dobrá strukturní znalost jazyka (viz např. vydělení základních pádů, nominativu, akuzativu a genitivu).

Připojené příklady a cvičení, která J. Harperová rozdělila dle obtížnosti, působí reprezentativně, živě a nápaditě.

Ocenit je v jejich případě třeba již snahu autorky nevzdálit se příliš zavedené jazykovědné terminologii a nesklouznout do nesrozumitelného výkladového idiolektu, a to i přes nutná zjednodušení a užití praktických termínů jako např. mini-slovo pro nepřízvučné slovo na 2. pozici ve větě (cenou za tento přístup jsou příklady jako mladý obchod).

Cenný je nadto zřetel na význam osvojovaných konstrukcí pro komunikační dovednosti studenta, a vůbec velký objem nevykonstruované, běžně užívané češtiny v příručce.

Cvičení v Češtině extra jsou nápaditá; úkoly jsou, tak jako příklady, užitečné pro samouky i skupiny s učitelem (doplňování modálních sloves do cestovních frází u dopravních značek, popis obrázků – prostorových vztahů ad.).

Na kvalitě učebnice J. Harperové, která je z výše řečeného přes drobnější připomínky patrná, mělo vedle autorky podíl i nakladatelství Akropolis: redakce textu je pečlivá, práci s příručkou usnadňuje mimoto investice nakladatelství do barev pro rozlišení gramatických jevů apod. (podobně jako v učebnicích Lídy Holé, k nimž Čeština extraodkazuje na vícero místech).

Praktické, pro efektivní práci s knihou užitečné jsou také barevné gramatické tabulky, shrnující celou gramatickou přílohu, překlad výkladových českých textů do angličtiny v rámci komentáře ke knize, ba dokonce audioklíč, který je zdarma ke stažení na webu nakladatelství.

Čeština extra tak náleží mezi příručky, které pravděpodobně naleznou širší uplatnění, zároveň však i kvalitativně posunou výuku češtiny jako cizího jazyka.

Dalibor Dobiáš
publikováno v Czech Language News 37/2012

 

Milá Jano, učebnice už dorazila, je úžasná! Myslím, že jste uhodila hřebík na hlavičku, něco takového na trhu chybělo. Moc děkuju! Lenka Malinová

"This is the book I have been waiting for. There are many textbooks for Czech and I have found some of them quite useful. However, I have found nothing else so easy to use, or so complete, for drilling myself or for looking up a point of grammar that is new or unclear to me.
Because learning to hear another language is always harder for me than learning to read it, I am very glad to have CDs as well.
I want to thank Jana Harperova for providing this book and these CDs for people who are learning Czech. I would also like to thank the person who first showed me this book."
Linda Reilly, English teacher at Channel Crossings language school in Prague

"This is a great book for banging through exercises and helping to fix the Czech grammar rules. Whilst I can’t say they are all in there yet, the book provides the kind of repetitive practice which I needed to start the process of demystifying the declension rules. It’s a well thought out book – as a language teacher I tend to be hypercritical of materials as it’s part of my job, but the only real flaw for me was a difficulty to see whether there was an accent over the letters sometimes (but that’s more to do with my eyesight).
Another good thing about the book is that it contains useful language examples rather than the useless stuff you sometimes find, e.g. „How many hands do you have?“ or „The elephant is in the cupboard?“ This means that it also acts as a sort of phrase book in some ways with real life language that you can put straight to use." David Young, Course Director and teacher trainer at Oxfordtefl in Prague and my former student

Jak využít Češtinu extra při výuce

Češtinu extra jsem koncipovala tak, aby umožňovala samostatnou práci bez učitele. Jsou v ní překlady instrukcí do angličtiny, klasický klíč ke cvičením a dokonce i audioklíč, díky němuž si uživatelé můžou správné odpovědi zkontrolovat poslechem (což je podle mě jednodušší, rychlejší a ještě si přitom procvičují porozumění mluvenému slovu).

Na svých hodinách můžete tedy používat učebnice a materiály, na které jste zvyklí, a Češtinu extra využít jen jako doplněk, když chcete se svými studenty procvičit, zopakovat nebo shrnout nějakou gramatiku (například modální slovesa, slovesné tvary pro 3. osobu, deklinaci substantiv podle vzoru Žena...).
Zadáte jim za domácí úkol, aby si prostudovali vybranou lekci. Na začátku další hodiny s nimi v krátkosti proberete, zda všemu rozuměli nebo zda k lekci mají nějaké dotazy, a pokračujete dál podle svého. 

Já sama jsem podle Češtiny extra učila a používala jsem ji na svých hodinách. Osvědčila se mi v podstatě pro všechny úrovně (pochvalovali si ji i velmi pokročilí studenti), jen pro úplné začátečníky se moc nehodí, protože je určena především pro zopakování základní gramatiky (předepsané pro úroveň A1). 

Pokud jsou ale Vaši studenti začátečníci a jsou Slované nebo už mluví nějakým jiným slovanským jazykem, můžete je  s klidem podle Češtiny extra učit. Mí slovanští studenti byli nadšení, protože typické učebnice češtiny pro cizince (psané především pro anglosaské studenty) jim přišly velmi pomalé. Čeština extra jim vyhovovala víc 🙂

Momentálně připravuju e-book, ve kterém budou tipy a aktivity k jednotlivým lekcím. Zároveň i dávám dohromady "extra" cvičení, na které nebyl v Češtině extra prostor (publikace měla totiž jistá omezení - maximálně 200 stran a každá lekce se měla vejít pouze na dvě strany - výklad vlevo a cvičení vpravo).