Jak se učit česky: Jak si správně zapisovat

V minulém článku jsem slíbila nové články o tom, jak se efektivněji učit česky. A dnes je tady první článek.

Jestli chcete mluvit dobře česky, nedělat moc chyb a chcete, aby vám Češi rozuměli, potřebujete mít kvalitní materiál, zdroj informací.

Možná máte dobrou učebnici češtiny, ale úplně nejlepší je mít vlastní poznámky, kam si budete psát všechno, co potřebujete vy, co je důležité pro vás (nová slova, fráze, gramatiku). Budete si to zapisovat tak, jak se vám to líbí, jak je to pro vás nejlepší.

Mám pro vás pár tipů, jak to můžete dělat.

Je hodně důležité, abyste měli všechno zapsané správně a abyste měli o každém novém slově kompletní informace. Když nemáte například nové slovo správně zapsané a nemáte o něm kompletní informace, je skoro jisté, že ho nebudete umět správně použít, že ho použijete špatně a uděláte chybu a možná vám nikdo nebude rozumět.

NOVÁ SLOVA
článek – article
slibovat / :slíbit někomu 3D něco 4A – to promise st to sb
chyba (žena) – mistake
rozumět – to understand
zdroj (pokoj) – source

možná – may(be)
učebnice (růže), učebnic (2G mn.č.) – textbook
úplně – totally / completely
nejlepší,-í,-í (cizí) – the best
vlastní,-í,-í (cizí) – (your) own
poznámka (žena) – note

zapisovat si / :zapsat* (zapíše, zapsal) si něco 4A – to write down / to take notes
vám / vás – you
důležitý,-á,-é (mladý) – important
správný,-á,-é (mladý) – correct
správně – correctly / properly

slovo (město) – word
skoro – almost
jistý,-á,-é (mladý)– sure / certain
umět – to be able / to know how
špatně – incorrectly
používat / :použít* (použije, použil) něco 4A – to use

 

Jak si správně zapisovat nová slova

Většina studentů si neumí správně zapisovat. Většina studentů dělá tu chybu, že si zapíšou jen jedno české slovo a vedle něj překlad, co to slovo znamená. To české slovo často ani není v základním, slovníkovém tvaru (1N j.č. nebo infinitiv).
například: psa = dog / koupit = to buy

Jak si zapisujete vy? Takhle? Nebo si zapisujete o každém slově ještě další informace?

Proč tohle není dobrý způsob, jak si zapisovat nová slova?

Když si zapíšete, že dog = psa, potom si můžete myslet, že to slovo je ženského rodu, protože končí na -A. Nebo nepoznáte další tvary toho slova, například pes, psem
Když nebudete vědět, jaký je slovníkový tvar (1N jednotného čísla), nebudete taky vědět:

  • jak se slovo mění po předložkách a slovesech,
  • jaké jiné koncovky může mít,
  • jakou koncovku má mít přídavné jméno nebo zájmena (například nebudete vědět, jestli máte použít zájmeno tenhle x tahle x tohle).

Když si zapíšete, že to buy = koupit, potom nebudete vědět, jestli je to dokonavé nebo nedokonavé sloveso, takže nebudete umět udělat správně budoucí čas a nebudete rozumět, jestli koupím znamená, že to dělám teď, nebo že to budu dělat v budoucnu.
Taky nebudete vědět:

  • jaké předložky a pády máte s tím slovesem použít
  • a jak potom změnit jména (koncovky).

Takže hodně možností, kde můžete udělat chybu. A taky hodně možností, kdy nebudete rozumět nebo vám lidi nebudou rozumět.

Tohle všechno je ale možné eliminovat, když si budete nová slova správně zapisovat a u každého nového slova budete mít kompletní informace o tom slově.

většina čeho / koho 2G  – most / majority
vedle něčeho 2G – next to st
překlad (obchod) – translation
znamenat – to mean
často – often

M
základní,-í,-í (cizí) – basic
tvar – form
takhle – like this
způsob [s pů sop](obchod) – way
ženský rod – feminine gender

M
končit na… – to end in…
poznávat / :poznat něco 4A – to recognize st
další,-í,-í (cizí) – other
(:z)měnit [m nje nit] (se) – to change
předložka [pře dloš ka] (žena) – preposition
M

sloveso (město) – verb
koncovka [kon cof ka] (žena) – ending
zájmeno (město) – pronoun
(ne)dokonavé sloveso – (im)perfective verb
budoucí čas – future tense
možnost (jedna, místnost) – chance, opportunity
možný,-á,-é (mladý) – possible

 

Co je to kompletní informace?

Je to základní slovníkový tvar (1N jednotného čísla nebo infinitiv), předložky, pády, nepravidelné tvary, výslovnost
U podstatných nebo přídavných jmen je dobré mít taky vzor, podle kterého se mění.
U sloves musíte mít obě dvě slovesa – nedokonavé i dokonavé.

Takže správně byste si měli zapsat minimálně tohle:

dog = pes (pán), psa (2G, 4A), se psem (7I)

to buy = kupovat / :koupit něco 4A někomu 3D od někoho 2G

 

Ideálně si k tomu ještě zapíšete nějaké relevantní příklady a další užitečné informace.

Najít tyhle informace ale může být těžké. Ne všechny učebnice je mají a ne všichni učitelé češtiny je studentům dávají.
Určitě je najdete v mých materiálech – tady na blogu, v Češtině extra a v mých on-line kurzech. A taky se musíte ptát svých učitelů.

Příště vám dám pár tipů, jak si správně zapisovat slovesa.

Vy si zatím můžete připravit nějaký sešit (nebo papíry) a barevné tužky (pastelky). Budou se vám hodit 🙂

(ne)pravidelný,-á,-é (mladý) – (ir)regular
výslovnost (jedna, místnost) – pronunciation
vzor (obchod) – example word
obě dvě / i – both
minimálně – at least

M
příklad (obchod) – example
užitečný,-á,-é (mladý) – useful
:najít* (najde, našel) něco 4A – to find st
těžký,-á,-é [tje š ký] (mladý) – difficult
dávat / :dát někomu 3D něco 4A – to give st to sb

M
určitě – definitely, surely, certainly
příště – next time
zatím – meanwhile
pastelka – colouring pensil
hodit se někomu 3D – be useful / come in handy

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře